Γιατί συ­γκα­λύ­πτε­ται το ισ­ραη­λι­νό πυ­ρη­νι­κό πρό­γραμ­μα; ανα­ρω­τιέ­ται η γερ­μα­νι­κή Deutsche Welle με ένα δη­μο­σί­ευ­μά της που έρ­χε­ται λίγες μέρες μετά την απο­χώ­ρη­ση των ΗΠΑ από τη συμ­φω­νία για το πυ­ρη­νι­κό πρό­γραμ­μα του Ιράν. Θέτει επί­σης το ερώ­τη­μα «γιατί όμως επι­τρέ­πε­ται να δια­θέ­τουν τέ­τοια όπλα οι Ισ­ραη­λι­νοί και όχι οι Ιρα­νοί;» (80-100 πυ­ρη­νι-
κές κε­φα­λές, πα­ρό­λο που δεν συ­γκα­τα­λέ­γε­ται στα πέντε ανα­γνω­ρι­σμέ­να πυ­ρη­νι­κά κράτη).

Το δη­μο­σί­ευ­μα έρ­χε­ται μια μέρα μετά τις απει­λές της Ουά­σινγ­κτον για κυ­ρώ­σεις στις γερ­μα­νι­κές επι­χει­ρή­σεις που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στο Ιράν και ενώ τα ευ­ρω­ε­νω­σια­κά μο­νο­πώ­λια αντι­δρούν στις κι­νή­σεις των ΗΠΑ που υπο­νο­μεύ­ουν τα συμ­φέ­ρο­ντά τους στο Ιράν.

Πά­ντως ενώ η DW θυ­μή­θη­κε τώρα το πυ­ρη­νι­κό οπλο­στά­σιο του Ισ­ρα­ήλ, υπεν­θυ­μί­ζει ότι αυτό απο­κα­λύ­φθη­κε το 1986… Επι­πρό­σθε­τα, είναι το Ισ­ρα­ήλ (και όχι το Ιράν) που δεν έχει ποτέ δε­χθεί να συ­νυ­πο­γρά­ψει τη Συν­θή­κη του ΟΗΕ για τη Μη Διά­δο­ση Πυ­ρη­νι­κών Όπλων. Τέλος, για όσους έχουν ξε­χά­σει, ο Μορ­ντε­χάι Βα­νού­νου, ο τε­χνι­κός στο ισ­ραη­λι­νό Κέ­ντρο Πυ­ρη­νι­κών Ερευ­νών της Ντι­μό­να που απο­κά­λυ­ψε το 1986 τα μυ­στι­κά πυ­ρη­νι­κά προ­γράμ­μα­τα του Ισ­ρα­ήλ απή­χθη από κα­τα­σκό­πους και ρί­χθη­κε για 18 χρό­νια στη φυ­λα­κή ως «προ­δό­της».

Και ενώ ισχύ­ουν αυτά, Νε­τα­νιά­χου και Τραμπ πα­ρα­δί­δουν μα­θή­μα­τα για τη «μη διά­δο­ση των πυ­ρη­νι­κών όπλων».

(Χα­ραυ­γή)

Γιατί η Γερ­μα­νία εμ­μέ­νει στην πυ­ρη­νι­κή συμ­φω­νία με το Ιράν

Η γερ­μα­νι­κή πο­λι­τι­κή και η οι­κο­νο­μία αντέ­δρα­σαν με έκ­πλη­ξη στην από­φα­ση Τραμπ να απο­χω­ρή­σει μο­νο­με­ρώς από τη συμ­φω­νία με το Ιράν. Όμως για τα οι­κο­νο­μι­κά συμ­φέ­ρο­ντα της Γερ­μα­νί­ας η συμ­φω­νία είναι πολύ ση­μα­ντι­κή.

Η αντί­δρα­ση του Βε­ρο­λί­νου ήταν πα­ρα­πά­νω από σαφής. Η από­φα­ση του Ντό­ναλντ Τραμπ να απο­χω­ρή­σει μο­νο­με­ρώς από τη πυ­ρη­νι­κή συμ­φω­νία της Τε­χε­ρά­νης είναι ένα «σο­βα­ρό λάθος». Η γερ­μα­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση δεί­χνει απο­φα­σι­σμέ­νη να συ­νε­χί­σει την τή­ρη­ση των όρων της συμ­φω­νί­ας ερ­χό­με­νη σε σύ­γκρου­ση με τον υψη­λό­τε­ρο εκ­πρό­σω­πο του αμε­ρι­κα­νού προ­έ­δρου στη Γερ­μα­νία, το νέο αμε­ρι­κα­νό πρέ­σβη Ρί­τσαρντ Γκρε­νέλ. Δεν πρό­λα­βε να ολο­κλη­ρώ­σει τις δη­λώ­σεις του ο πο­λι­τι­κός του προϊ­στά­με­νος και ο Γκρε­νέλ μέσω του twitter κά­λε­σε τις γερ­μα­νι­κές εται­ρεί­ες που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στο Ιράν να δια­κό­ψουν άμεσα τη λει­τουρ­γία τους.

Το φό­βη­τρο των αμε­ρι­κα­νι­κών κυ­ρώ­σε­ων

Η απά­ντη­ση δεν άρ­γη­σε να έρθει. «Δεν ανή­κει στις αρ­μο­διό­τη­τες ενός αμε­ρι­κα­νού πρέ­σβη να δίνει οδη­γί­ες ή να απει­λεί γερ­μα­νι­κές επι­χει­ρή­σεις», είπε ο Μί­χα­ελ Τό­κους, μέλος του προ­ε­δρεί­ου του Γερ­μα­νοϊ­ρα­νι­κού Εμπο­ρι­κού Επι­με­λη­τη­ρί­ου. Σύμ­φω­να με στοι­χεία του, 10.000 γερ­μα­νι­κές εται­ρεί­ες έχουν εμπο­ρι­κές σχέ­σεις με το Ιράν, γύρω στις 120 βρί­σκο­νται στη χώρα και απα­σχο­λούν δικό τους προ­σω­πι­κό. Το να τα αφή­σουν όλα και να φύ­γουν δεν απο­τε­λεί γι´ αυ­τούς επι­λο­γή. Ο εμπο­ρι­κός κό­σμος ανη­συ­χεί. Το Γερ­μα­νι­κό Βιο­μη­χα­νι­κό και Εμπο­ρι­κό Επι­με­λη­τή­ριο για πα­ρά­δειγ­μα κάνει λόγο για «τε­ρά­στια ανα­σφά­λεια λόγω των αμε­ρι­κα­νι­κών κυ­ρώ­σε­ων», άλλες ενώ­σεις θέ­ω­ρούν ότι μπο­ρούν να συ­νε­χί­σουν παρ´ όλα αυτά τη δρα­στη­ριό­τη­τά τους με το Ιράν, όσο καιρό η ΕΕ δεν απε­νερ­γο­ποιεί τις δικές της κυ­ρώ­σεις. Εάν όμως αυτό είναι όντως έτσι, εκ­φρά­ζο­νται αμ­φι­βο­λί­ες. Διότι όλες οι φίρ­μες, που έχουν εμπο­ρι­κές συ­ναλ­λα­γές και με τις ΗΠΑ, θα πρέ­πει να υπο­λο­γί­ζουν σε αμε­ρι­κα­νι­κές κυ­ρώ­σεις σε πε­ρί­πτω­ση που πα­ρα­βιά­σουν τις απο­φά­σεις του Ντό­ναλντ Τραμπ. «Με τον τρόπο αυτό η Ευ­ρώ­πη δεν ασκεί κα­νέ­να έλεγ­χο στις δικές της επι­χει­ρή­σεις, δεν θα τις ελέγ­χουν οι Βρυ­ξέλ­λες, αλλά η Ουά­σιγ­κτον» ανα­λύ­ει ο Σάσα Λόμαν, ει­δι­κός σε θέ­μα­τα κυ­ρώ­σε­ων στο Πα­νε­πι­στή­μιο Χάρ­βαρντ.

Τα με­γα­λύ­τε­ρα προ­βλή­μα­τα θα αντι­με­τω­πί­σουν οι τρά­πε­ζες. Η γερ­μα­νι­κή Commerzbank έπρε­πε να κα­τα­βά­λει 1.5 δις δο­λά­ρια το 2014 ως πρό­στι­μο, η γαλ­λι­κή Paribas 9 δις δο­λά­ρια. Γι αυτό και επι­χει­ρή­σεις με διε­θνή πε­λα­τεία ήταν ιδιαί­τε­ρα επι­φυ­λα­κτι­κές στο να χρη­μα­το­δο­τή­σουν επεν­δύ­σεις στο Ιράν. Είναι επί­σης και ο λόγος που δεν έγινε κά­ποιο εμπο­ρι­κό «μπουμ» με το Ιράν, όπως ήλ­πι­ζαν οι Γερ­μα­νοί μετά την υπο­γρα­φή της συμ­φω­νί­ας για τα πυ­ρη­νι­κά της Τε­χε­ρά­νης.

«Είναι ζή­τη­μα αρχής»

Παρ´όλα αυτά η Γερ­μα­νία πωλεί πε­ρισ­σό­τε­ρα αγαθά στο Ιράν από ό,τι άλλες χώρες της ΕΕ. Η από­στα­ση όμως με άλλα εμπο­ρι­κά κράτη συ­νε­χώς με­γα­λώ­νει. Η Κίνα μπό­ρε­σε να αυ­ξή­σει το με­ρί­διό της στη ιρα­νι­κή αγορά και σή­με­ρα κα­τέ­χει το 25%. Η γερ­μα­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση είναι απο­φα­σι­σμέ­νη να στα­θεί στο πλευ­ρό των οι­κο­νο­μι­κών της εκ­προ­σώ­πων παρά το tweet του αμε­ρι­κα­νού πρέ­σβη και τις απο­φά­σεις του αμε­ρι­κα­νού προ­έ­δρου. Εκεί­νο που θα κάνει είναι να διε­ρευ­νή­σει ποιες οι επι­πτώ­σεις θα μπο­ρού­σαν να έχουν στις γερ­μα­νι­κές επι­χει­ρή­σεις η απο­χώ­ρη­ση των ΗΠΑ από τη συμ­φω­νία. Ο υπ. Οι­κο­νο­μι­κών Όλαφ Σολτς πρό­κει­ται σύ­ντο­μα να συ­νο­μι­λή­σει με την αμε­ρι­κα­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση με στόχο να πε­ριο­ρί­σουν πι­θα­νές συ­νέ­πειες ακόμη και για ολό­κλη­ρη την ευ­ρω­παϊ­κή οι­κο­νο­μία.

Ακόμη κι αν ο γάλ­λος πρό­ε­δρος Μα­κρόν προει­δο­ποί­η­σε ότι δεν υπάρ­χει σχέ­διο Β, οι Ευ­ρω­παί­οι έχουν επι­λο­γές και ευ­θύ­νη. Πρό­κει­ται λοι­πόν για θέμα αρχής. «Σε τε­λι­κή ανά­λυ­ση πρό­κει­ται για μια διε­θνή συμ­φω­νία, στην οποία δεν εμπλέ­κο­νται μόνο οι ΗΠΑ και ο Ιράν» ση­μειώ­νει ο Μάρ­κους Κάιμ, από το Ιν­στι­τού­το Επι­στή­μη και Πο­λι­τι­κή του Βε­ρο­λί­νου. «Όσοι από τη Ευ­ρώ­πη συ­νυ­πέ­γρα­ψαν τη συμ­φω­νία, δη­λα­δή η Γαλ­λία, η Βρε­τα­νία και η Γερ­μα­νία, έχουν το ίδιο με­ρί­διο ευ­θύ­νης, όπως η Ρωσία και η Κίνα. Το υπό­λοι­πο τμήμα της συμ­φω­νί­ας πα­ρα­μέ­νει ανέ­πα­φο, όσο καιρό οι υπό­λοι­ποι που τη συ­νυ­πέ­γρα­ψαν συ­νε­χί­ζουν να εφαρ­μό­ζουν τα όσα ορί­ζει».

Deutsche Welle / Αν­δρέ­ας Μπέ­κερ, Μα­ξι­μι­λιά­νε Κόσικ/ Ει­ρή­νη Ανα­στα­σο­πού­λου

πηγη## Ατεχνως

ΑΝΑΠΟΔΑ